Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside  • Bestyrelse • Indmeldelse • Tidsskriftet Munkiana 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kaj Munk Selskabet

I 2020 nødvendiggjorde coronaen som force majeure desværre hele 2 gange aflysning af vores generalforsamling. Ved at lægge generalforsamlingen i det tidlige efterår 2021 håber vi nu, at vaccineudrulningen vil være nået så vidt at vi med sindsro kan mødes igen. Det har vi savnet!
 
Generalforsamling afholdes i Kaj Munks Præstegård i Vedersø 11/10 kl. 10.30-12.
Efter generalforsamlingen er der mulighed frokost, foredrag og hyggeligt samvær til kl.15.
Selskabet afholder udgift til bespisning for medlemmer. Drikkevarer for egen regning.
 
Tilmelding på cgrund@hum.aau.dk eller tlf. 23118162 senest 1/10,
 
Oplæg v. Christian Grund Sørensen: Nyt om Munk?
Foredrag v. Jon Høgh: Mordet på Kaj Munk.
Foredrag v. Ricardt Riis: Munk slår gækken løs. Om skuespillet Puslespil.
 
Dagsorden (foreløbig) jf. §11.
a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b. Formanden aflægger en beretning om selskabets virke i de forløbne to år.
c. Debat: Hvordan kommer KMS bedst i gang efter coronaen?
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
e. Valg af formand.
f. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Præsentation af disse.
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
h. Fastlæggelse af kontingent.
i. Behandling af indkomne forslag.
j. Eventuelt.
 
Forslag tilsendes formanden senest 24/9. Endelig dagsorden ses på www.munkiana.dk.
Hvis vi – og det håber vi virkelig ikke – atter skulle stå i en sundhedsmæssig krise og måtte aflyse bliver der givet direkte besked til alle tilmeldte.
 
Bedste hilsner
Christian Grund Sørensen, formand for KMS

Kaj Munk Selskabet

Kaj Munk Selskabet er en landsdækkende forening, som har til formål at udbrede kendskabet til den danske forfatter, dramatiker, lyriker, journalist og præst Kaj Munk. Selskabet er åbent for alle, som har en interesse i Kaj Munks liv, hans forfatterskab og eftermæle.
Alle er velkomne og medlemmer indbydes til at komme med forslag til arrangementer, som kan være med til at opfylde selskabets formål. Selskabet afholder en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har mulighed for at komme til orde.
Kaj Munk Selskabet samarbejder med Kaj Munks Præstegård (Ringkøbing-Skjern Museum), Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård og Kaj Munk Forskningscentret (Aalborg Universitet).
I samarbejde med Forskningscentret udgiver Kaj Munk Selskabet tidsskriftet Munkiana, som indeholder artikler om Kaj Munk, hans samtid, hans værker og hans inspiration til nutiden.
 
Læs mere på universitets hjemmeside

 

Kaj Munk Forskningscentret
www.kajmunk.aau.dk – klik her

 

Om Kaj Munk Selskabet

• Bestyrelse - med vedtægter


• Indmeldelse, betaling af kontingent
• Tidsskriftet Munkiana – med supplerende materiale  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20